Carbon Footprintคือ

carbon Footprint

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

 1. คำจำกัดความ
  “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product:
  CFP)” หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์
  แต่ละหน่วยตลอดวัฎจักรชีวิต ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง
  การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน
  โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ข้อมูลจาก: http://www.tgo.or.th/