วัตถุป้องกันการลามไฟที่ใช้ในการขนส่งทางอากาศคืออะไร ?

ภาพตัวอย่างประกอบการขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีการใช้งานวัตถุป้องกันการลามไฟ
ภาพตัวอย่างประกอบการขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีการใช้งานวัตถุป้องกันการลามไฟ

กระบวนการทำงานของสารตกแต่งต้านการลามไฟ คือ การทำให้วัสดุเชื้อเพลิงที่ติดไฟในองค์ประกอบทั้ง 3 แปรสภาพเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟหรือติดไฟได้ยากขึ้น โดยการใช้สารตกแต่งต้านการลามไฟตกแต่งสำเร็จไปบนเส้นใยของเส้นด้ายหรือผ้าผืน สารเคมีตกแต่งต้านการลามไฟมีหลากหลายประเภท เช่น กลุ่มของสารประกอบโบรมีน, กลุ่มสารประกอบฟอสเฟต, กลุ่มสารอลูมิเนียม กลุ่มของสารนาโนแคลย์ เป็นต้น โดยสารเคมีตกแต่งต้านการลามไฟจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของเส้นใยที่เป็นเส้นด้ายหรือผืนผ้านั้น เช่น Polyester, Cotton, T/C, CVC, Silk, Wool เป็นต้น โดยสารตกแต่งต้านการลามไฟที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากคุณภาพที่ดี ราคาไม่แพง และ สามารถผ่านมาตราฐานต่างๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด ได้แก่ สารในกลุ่มสารประกอบฟอสเฟต

1.2 ประเภทของสารตกแต่งต้านการลามไฟตามการใช้งานมี 3 ประเภท

  1. แบบไม่ทนซัก (Non-permanent)
  2. กึ่งทนซัก (Semi-permanent)
  3. ทนต่อการซัก (Permanent )
ภาพตัวอย่างประกอบการขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีการใช้งานวัตถุป้องกันการลามไฟ
ภาพตัวอย่างประกอบการขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีการใช้งานวัตถุป้องกันการลามไฟ