ฟิล์มคลุมโรงเรือน 3-in-1

พลาสติกโรงเรือน
พลาสติกโรงเรือน

นักวิจัยห้องปฏิบัติการเคมีโพลิเมอร์ หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาฟิล์มคลุมโรงเรือนที่มีสมบัติหลากหลายรวมไว้ในฟิล์มเดียวทั้งกรองรังสียูวี สะท้อนรังสีเอ็นไออาร์ และกระจายแสงได้ดี ฟิล์มนี้สามารถควบคุมการผ่านของแสงให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช

การนำเทคโนโลยีโรงเรือนมาใช้ประโยชน์ในด้านการควบคุมคุณภาพและปริมาณของผลิตผลนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยทำให้ปลูกพืชนอกฤดูกาลได้อีกด้วย  การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดของพืชผล การบำรุงรักษา การใช้งานที่ง่าย และความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ ที่ตั้งและสภาพภูมิอากาศ (geographical และ meteorological parameters) ขนาดและรูปทรงของโรงเรือน รวมทั้งการออกแบบ และชนิดของฟิล์มคลุมโรงเรือนที่เหมาะสม โดยฟิล์มที่ใช้คลุมโรงเรือนควรมีสมบัติดังนี้

Continue reading “ฟิล์มคลุมโรงเรือน 3-in-1”